Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14001:2015

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14001:2015

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

ISO 14001:2015 specifies the requirements for an environmental management system that an organization can use to enhance its environmental performance. The standard is intended for use by an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of sustainability.

The ISO standard helps an organization achieve the intended outcomes of its environmental management system, which provide value for the environment, the organization itself and interested parties. Consistent with the organization's environmental policy, the intended outcomes of an environmental management system include:

  • enhancement of environmental performance;
  • fulfilment of compliance obligations;
  • achievement of environmental objectives.

It is applicable to any organization, regardless of size, type and nature, and applies to the environmental aspects of its activities, products and services that the organization determines it can either control or influence considering a life cycle perspective. ISO 14001:2015 does not state specific environmental performance criteria.

ISO 14001:2015 can be used in whole or in part to systematically improve environmental management. Claims of conformity to ISO 14001:2015, however, are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization's environmental management system and fulfilled without exclusion.

Scope
Denna standard specificerar kraven på ett miljöledningssystem som en organisation kan använda för att förbättra sin miljöprestanda. Denna standard är avsedd att användas av organisationer som vill hantera sitt miljöansvar systematiskt, på sätt som bidrar till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet.

Denna standard underlättar för organisationer att nå avsedda resultat med sitt miljöledningssystem, vilket skapar värde för miljön, för organisationen och för dess intressenter. I överensstämmelse med organisationens miljöpolicy, innefattar avsedda resultat med miljöledningssystemet att:
— miljöprestandan förbättras;
— bindande krav uppfylls;
— miljömål uppnås.

Denna standard är tillämplig för alla organisationer, oavsett storlek, typ och karaktär, och gäller för miljöaspekter av de aktiviteter, produkter och tjänster som organisationen bedömer att den antingen kan styra eller påverka under beaktande av ett livscykelperspektiv. Denna standard anger inte specifika kriterier rörande miljöprestanda.

Hela eller delar av denna standard kan användas för att systematiskt förbättra miljöledningen. Anspråk på överensstämmelse med denna standard kan dock inte accepteras om inte alla dess krav införts i organisationens miljöledningssystem, och uppfylls utan undantag.

Subjects

Management systems (03.100.70) Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14001:2015

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS/TK 207, SIS/TK 207

International title:

Article no: STD-8017305

Edition: 3

Approved: 11/18/2015

No of pages: 92

Replaces: SS-EN ISO 14001:2004