Standard Svensk standard · SS-ISO 31000:2018

Riskhantering - Vägledning (ISO 31000:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 31000:2018

Riskhantering - Vägledning (ISO 31000:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Systematiskt arbete nödvändigt för att möta risker

Förändringar och ökande otrygghet i samhället innebär att privata och offentliga organisationer i allt högre utsträckning ställs inför olika typer av risker, som exempelvis rör it-säkerhet och upphovsrätt. Ett systematiskt arbete för att medvetet värdera och hantera risker är mycket viktigt för att organisationer både ska kunna skydda sina värden och uppnå sina mål.

ISO 31000 – ett effektivt verktyg för bättre riskhantering

Ett integrerat arbete med förankring hos ledningen har visat sig öka möjligheterna att lyckas och nå bestående effekter. Med hjälp av ISO 31000 Riskhantering ─ Vägledning kan organisationer skapa en god plattform för att arbeta med riskhantering inom verksamhetens alla delar.

Den arbetsprocess som beskrivs är iterativ och flexibel, och utgår ifrån varje organisations externa och interna förutsättningar, inklusive mänskliga beteenden och kulturella faktorer.

Standarden kan användas av organisationer inom alla sektorer och branscher, oberoende av typ och storlek. Den kan

  • tillämpas på verksamhetens alla olika aktiviteter
  • tillämpas under hela organisationens livscykel
  • integreras i samtliga ledningssystem.

Nyheter i den senaste versionen

Några av de viktiga förändringar som återfinns i den senaste versionen är

  • tydligare principer
  • ledningsansvar för att integrera riskhanteringen i verksamheten
  • betoning på riskhanteringens iterativa metod
  • större fokus på en öppen och anpassningsbar systemmodell.

 

Omfattning
Detta dokument innehåller riktlinjer för att hantera de risker som en organisation ställs inför. Tillämpningen av dessa riktlinjer kan anpassas efter organisationen och dess kontext.
Detta dokument tillhandahåller en gemensam strategi för att hantera alla typer av risker och är inte specifikt utformad för någon bransch eller sektor.
Detta dokument kan tillämpas under en organisations hela livslängd och på alla typer av aktiviteter, inklusive beslutsfattande på alla nivåer.


This document provides guidelines on managing risk faced by organizations. The application of these guidelines can be customized to any organization and its context.
This document provides a common approach to managing any type of risk and is not industry or sector specific.
This document can be used throughout the life of the organization and can be applied to any activity, including decision-making at all levels.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 31000:2018

Riskhantering - Vägledning (ISO 31000:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Risk management - Guidelines (ISO 31000:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80003368

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-05

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-ISO 31000:2009 , SS-ISO 31000:2009