Standard Swedish standard · SS-EN ISO 45001:2023

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 45001:2023

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 759 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Package:
Ledningssystem för arbetsmiljö

Package: Ledningssystem för arbetsmiljö

1 pc Occupational health and safety management systems -...

1 pc ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Read more about package Ledningssystem för arbetsmiljö

Package price: (161.71 EUR) 1 890 SEK

Normal price: (184.30 EUR) 2 154 SEK

You save: (22.59 EUR) 264 SEK

Package:
Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Package: Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

standard ikon pdf 1 pc Occupational health and safety management systems -...

1 pc ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Read more about package Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Package price: (161.71 EUR) 1 890 SEK

Normal price: (184.30 EUR) 2 154 SEK

You save: (22.59 EUR) 264 SEK

Show more Show less

The content of SS-EN ISO 45001:2023 is identical to the content of SS-ISO 45001:2018.

This means that if your organization is certified against SS-ISO 45001:2018, the certificate is also valid against the new edition SS-EN ISO 45001:2023.

For more information, we refer you to the organization that issued your certificate or Swedac.

Scope
Detta dokument specificerar kraven som gäller för ett ledningssystem för arbetsmiljö och ger vägledning om hur det ska användas för att göra det möjligt för organisationer att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt genom att proaktivt förbättra sin arbetsmiljöprestanda.
Detta dokument är tillämpligt för organisationer som vill upprätta, införa och underhålla ett ledningssystem för arbetsmiljö i syfte att förbättra arbetsmiljön, eliminera faror och minimera arbetsmiljörisker (inklusive systembrister), dra fördel av arbetsmiljömöjligheter och hantera avvikelser hos ledningssystem för arbetsmiljö
som är kopplade till deras verksamhet.
Detta dokument hjälper organisationer att uppnå avsedda resultat med ledningssystemet för arbetsmiljö.
I överensstämmelse med organisationens arbetsmiljöpolicy, innefattar avsedda resultat med ledningssystemet för arbetsmiljö:
a) ständig förbättring av arbetsmiljöprestanda;
b) uppfyllande av tillämpliga legala krav och andra krav;
c) att arbetsmiljömål uppnås.
Detta dokument är tillämpligt på alla organisationer, oavsett storlek, typ och verksamhet. Det är tillämpligt på arbetsmiljörisker som organisationen kan styra över, med hänsyn till faktorer och förutsättningar som organisationen bedriver sin verksamhet under samt dess arbetstagares och andra intressenters behov och
förväntningar.
Detta dokument innehåller inga specifika kriterier för arbetsmiljöprestanda och är inte föreskrivande vad gäller utformningen av ett ledningssystem för arbetsmiljö.
Detta dokument gör det möjligt för en organisation att genom sitt ledningssystem för arbetsmiljö, integrera andra hälso- och säkerhetsaspekter, till exempel arbetstagarnas välbefinnande.
Detta dokument tar inte upp frågor som produktsäkerhet, egendomsskada eller miljöpåverkan, utöver riskerna för arbetstagare och andra intressenter.
Hela eller delar av detta dokument kan användas för att systematiskt förbättra arbetsmiljöledningen.
Anspråk på överensstämmelse med denna standard kan dock inte accepteras om inte alla dess krav införts i organisationens ledningssystem för arbetsmiljö och uppfylls utan undantag.

This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.
This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities.
This document helps an organization to achieve the intended outcomes of its OH&S management system. Consistent with the organization’s OH&S policy, the intended outcomes of an OH&S management system include:
a) continual improvement of OH&S performance;
b) fulfilment of legal requirements and other requirements;
c) achievement of OH&S objectives.
This document is applicable to any organization regardless of its size, type and activities. It is applicable to the OH&S risks under the organization’s control, taking into account factors such as the context in which the organization operates and the needs and expectations of its workers and other interested parties.
This document does not state specific criteria for OH&S performance, nor is it prescriptive about the design of an OH&S management system.
This document enables an organization, through its OH&S management system, to integrate other aspects of health and safety, such as worker wellness/wellbeing.
This document does not address issues such as product safety, property damage or environmental impacts, beyond the risks to workers and other relevant interested parties.
This document can be used in whole or in part to systematically improve occupational health and safety management. However, claims of conformity to this document are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization’s OH&S management system and fulfilled without exclusion.

Subjects

Management systems (03.100.70) Occupational health and safety management systems (04.030) Occupational safety, industrial hygiene (13.100) SIS Perspektiv (98.070)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 45001:2023

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 759 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Package:
Ledningssystem för arbetsmiljö

Package: Ledningssystem för arbetsmiljö

1 pc Occupational health and safety management systems -...

1 pc ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Read more about package Ledningssystem för arbetsmiljö

Package price: (161.71 EUR) 1 890 SEK

Normal price: (184.30 EUR) 2 154 SEK

You save: (22.59 EUR) 264 SEK

Package:
Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Package: Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

standard ikon pdf 1 pc Occupational health and safety management systems -...

1 pc ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Read more about package Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Package price: (161.71 EUR) 1 890 SEK

Normal price: (184.30 EUR) 2 154 SEK

You save: (22.59 EUR) 264 SEK

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80045964

Edition: 1

Approved: 10/12/2023

No of pages: 108

Replaces: SS-ISO 45001:2018