Standard Svensk standard · SS-EN ISO 45001:2023

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 45001:2023

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Ledningssystem för arbetsmiljö

Paket: Ledningssystem för arbetsmiljö

1 st Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning...

1 st ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Läs mer om paket Ledningssystem för arbetsmiljö

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (184,30 EUR) 2 154 SEK

Du sparar: (22,59 EUR) 264 SEK

Paket:
Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Paket: Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning...

1 st ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Läs mer om paket Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (184,30 EUR) 2 154 SEK

Du sparar: (22,59 EUR) 264 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Innehållet i SS-EN ISO 45001:2023 är identiskt med innehållet i SS-ISO 45001:2018.

Det innebär att om din organisation är certifierad mot SS-ISO 45001:2018 så gäller certifikatet även mot den nya utgåvan SS-EN ISO 45001:2023.

För mer information hänvisar vi dig till den organisation som utfärdade ditt certifikat eller Swedac.

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs. bedriva arbetsmiljöarbete.

Efter flera års arbete har 86 av ISO:s 162 medlemsländer lyckats ta fram en första internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete. Standarden syftar till att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare över hela världen och innehåller krav på hur ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Sverige, som ligger i framkant i arbetsmiljöfrågor, har varit drivande i arbetet med att utarbeta standarden. Bl.a. har man från svensk sida lyckats få gehör för krav som rör social och organisatorisk arbetsmiljö, något som ännu inte är en självklarhet i många länder.

Standarden utgör inte minst ett verkningsfullt redskap för att stävja sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning på arbetsplatsen, problem som förekommer inom alla sektorer och som uppmärksammats genom #metoo-rörelsen.

Ledningssystem – ett verktyg för bättre arbetsmiljö

Med hjälp av ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö kan organisationer skapa ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, och därigenom

  • bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser
  • förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa
  • stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sina affärsrelationer
  • ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.

I förlängningen bidrar ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete även till minskade samhällskostnader.

Standarden är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ och verksamhet. Dess ledningssystem baseras på den s.k. PDCA-cykeln, som på svenska motsvaras av stegen Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra. Det är en iterativ process som är särskilt användbar för organisationer i deras arbete mot ständig förbättring.

ISO 45001 är en certifieringsstandard som även kan integreras med ISO:s övriga ledningssystem inom t.ex. kvalitet, socialt ansvarstagande, miljö och informationssäkerhet.

Du som redan idag har kunskaper om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kommer finna att ISO 45001 är ett kraftfullt verktyg i organisationens fortsatta arbete med en säker och hälsosam arbetsmiljö.

För mer information om utbildningar och evenemang kring standarden besök gärna våra utbildningssidor. 


Hör mer om standarden för arbetsmiljöledning


Mer av SIS erbjudande kring arbetsmiljö och ISO 45001

Besök vår temasida för arbetsmiljö för att ta del av mer information, böcker, verktyg och andra tjänster.

 

Omfattning
Detta dokument specificerar kraven som gäller för ett ledningssystem för arbetsmiljö och ger vägledning om hur det ska användas för att göra det möjligt för organisationer att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt genom att proaktivt förbättra sin arbetsmiljöprestanda.
Detta dokument är tillämpligt för organisationer som vill upprätta, införa och underhålla ett ledningssystem för arbetsmiljö i syfte att förbättra arbetsmiljön, eliminera faror och minimera arbetsmiljörisker (inklusive systembrister), dra fördel av arbetsmiljömöjligheter och hantera avvikelser hos ledningssystem för arbetsmiljö
som är kopplade till deras verksamhet.
Detta dokument hjälper organisationer att uppnå avsedda resultat med ledningssystemet för arbetsmiljö.
I överensstämmelse med organisationens arbetsmiljöpolicy, innefattar avsedda resultat med ledningssystemet för arbetsmiljö:
a) ständig förbättring av arbetsmiljöprestanda;
b) uppfyllande av tillämpliga legala krav och andra krav;
c) att arbetsmiljömål uppnås.
Detta dokument är tillämpligt på alla organisationer, oavsett storlek, typ och verksamhet. Det är tillämpligt på arbetsmiljörisker som organisationen kan styra över, med hänsyn till faktorer och förutsättningar som organisationen bedriver sin verksamhet under samt dess arbetstagares och andra intressenters behov och
förväntningar.
Detta dokument innehåller inga specifika kriterier för arbetsmiljöprestanda och är inte föreskrivande vad gäller utformningen av ett ledningssystem för arbetsmiljö.
Detta dokument gör det möjligt för en organisation att genom sitt ledningssystem för arbetsmiljö, integrera andra hälso- och säkerhetsaspekter, till exempel arbetstagarnas välbefinnande.
Detta dokument tar inte upp frågor som produktsäkerhet, egendomsskada eller miljöpåverkan, utöver riskerna för arbetstagare och andra intressenter.
Hela eller delar av detta dokument kan användas för att systematiskt förbättra arbetsmiljöledningen.
Anspråk på överensstämmelse med denna standard kan dock inte accepteras om inte alla dess krav införts i organisationens ledningssystem för arbetsmiljö och uppfylls utan undantag.

This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.
This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities.
This document helps an organization to achieve the intended outcomes of its OH&S management system. Consistent with the organization’s OH&S policy, the intended outcomes of an OH&S management system include:
a) continual improvement of OH&S performance;
b) fulfilment of legal requirements and other requirements;
c) achievement of OH&S objectives.
This document is applicable to any organization regardless of its size, type and activities. It is applicable to the OH&S risks under the organization’s control, taking into account factors such as the context in which the organization operates and the needs and expectations of its workers and other interested parties.
This document does not state specific criteria for OH&S performance, nor is it prescriptive about the design of an OH&S management system.
This document enables an organization, through its OH&S management system, to integrate other aspects of health and safety, such as worker wellness/wellbeing.
This document does not address issues such as product safety, property damage or environmental impacts, beyond the risks to workers and other relevant interested parties.
This document can be used in whole or in part to systematically improve occupational health and safety management. However, claims of conformity to this document are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization’s OH&S management system and fulfilled without exclusion.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) SIS Perspektiv (98.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 45001:2023

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Ledningssystem för arbetsmiljö

Paket: Ledningssystem för arbetsmiljö

1 st Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning...

1 st ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Läs mer om paket Ledningssystem för arbetsmiljö

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (184,30 EUR) 2 154 SEK

Du sparar: (22,59 EUR) 264 SEK

Paket:
Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Paket: Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning...

1 st ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Läs mer om paket Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (184,30 EUR) 2 154 SEK

Du sparar: (22,59 EUR) 264 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Arbetsmiljöledningssystem, SIS/TK 301

Internationell titel: Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80045964

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-10-12

Antal sidor: 108

Ersätter: SS-ISO 45001:2018