Månadens doldis - Nr 11 2023

Hur kan vi öka efterfrågan på svensk skogsråvara på en internationell marknad och på så sätt skapa både affärsnytta och kundnytta i flera steg?

November-animeradbanner.gif

Månadens doldis #11: Handboken Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara

De svenska skogarna – det gröna guldet – har många olika värden. I det hållbara skogsbruket finns stora naturvärden i form av ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Sedan 1994 har produktions- och miljömål varit jämställda. Statistik visar att den ökade naturhänsynen har gett resultat i form av ökad andel lövrik och gammal skog samt mer kvarlämnad död ved som bidrar till den biologiska mångfalden. Det här gör att framtidens skog kommer hålla än högre naturvärden.

 

Figur1.png

 

Skogen är en viktig del i Sveriges ekonomi och står för ungefär 2,5 % av Sveriges BNP. Industrins arbete ger därmed ett viktigt bidrag till omställningen till cirkulär ekonomi. Skogsnäringen sysselsätter omkring 120 000 personer i Sverige och är särskilt viktig för svensk landsbygd.

Hur kan vi då göra svensk skogsråvara mer attraktiv på en internationell marknad?

Ett steg skulle kunna vara handboken Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara.

Handboken är en vägledning till standarden Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier som tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen. Syftet med den europeiska standarden är att främja biobaserade produkter. Standarden beskriver allmänna, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som ska beaktas vid biomassaproduktion. Handboken förklarar dessa aspekter kopplat till svensk skogsråvara och kan på så vis hjälpa din organisation att besvara de krav och indikatorer som standarden innehåller. 

Handboken ska fungera som ett stöd dels för skogsägaren vid rapportering om sin skogsråvara, och dels som ett stöd för den som befinner sig längre fram i värdekedjan, vid kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk.

Figur2.png

 

Standardens format ger en god möjlighet att visa upp de områden där organisationen gör extra mycket, till skillnad från många andra system som är mer binära– antingen uppfyller man kraven eller inte. 

Syftet är att skapa incitament och extra värde för de organisationer som gör eller funderar på att göra mer än genomsnittet. Handboken kan användas som en hjälp för organisationen att identifiera viktiga frågeställningar i förändringsarbetet.

Standarden och handboken anger inga gränsvärden utan har fokus på ett systematiskt arbetssätt och på att förmedla transparent och relevant hållbarhetsinformation. Syftet är att fokus ska läggas där det gör störst skillnad, det vill säga genom att dels ta tillvara de möjligheter till positiv påverkan som finns och dels genom att förebygga de risker som identifieras.

Handboken är som beskrivet en bra kunskapssammanställning om svenskt skogsbruk och kan därför användas som ett slags uppslagsverk, både för dem som redan är insatta i frågorna och för dig som vill lära sig mer.

Läs mer om handboken här >>

Figur3.png


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

Köp handboken

Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara - Vägledning

Köp handboken >>

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>