Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22000:2019

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar inom livsmedelskedjan (ISO 22000:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22000:2019

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar inom livsmedelskedjan (ISO 22000:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Från jord till bord, från grep till gaffel. Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 22000:2019, är den första ISO-standarden för livsmedelsindustrin som omfattar alla aktörer i livsmedelskedjan, bland annat

  • foder- och primärproducenter
  • tillverkare av ingredienser och färdiga livsmedel
  • detaljhandeln
  • cateringföretag

Standarden fastställer kraven för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt ISOs gemensamma struktur för ledningsystemsstandarder. Den kan tillämpas oberoende av andra standarder för ledningssystem och införas parallellt eller tillsammans med andra liknande krav på ledningssystem.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är ett effektivt redskap för dig som i din verksamhet månar om att uppnå och säkerställa en säker hantering och produktion genom hela livsmedelskedjan, ända fram till konsumtionstillfället. Den ger dig goda förutsättningar att identifiera och hantera de livsmedelssäkerhetsfaror som kan uppstå genom hela livsmedelskedjan.

Genom att använda standarden bidrar du dessutom till att på en global nivå harmonisera kraven för hantering av livsmedelssäkerhet. Standarden är särskilt avsedd att tillämpas av organisationer som söker ett mer fokuserat, sammanhängande och integrerat ledningssystem för livsmedelssäkerhet än vad lagen normalt föreskriver.

Förändringar jämfört med första utgåvan

  • Antagande av ”High Level Structure” som är gemensam för alla ISO-ledningssystemstandarder och gör det lättare att kombinera dem.
  • Ett nytt riskperspektiv som ett viktigt begrepp inom livsmedelsbranschen, som skiljer mellan risker på operativ nivå och ledningsnivå.
  • Starka kopplingar till Codex och regelverket Codex Alimentarius*.


* Codex (CAC) är en mellanstatlig organisation bildad av FN-organ för att ta fram internationella regler - standarder - för säkrare livsmedel. Regelverket som standarderna samlas i kallas Codex Alimentarius.

Omfattning
Detta dokument anger krav för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i syfte att göra det möjligt för
en organisation som är direkt eller indirekt involverad i livsmedelskedjan att:
a) planera, införa, genomföra, upprätthålla och uppdatera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet
som gör det möjligt för organisationen att tillhandahålla produkter och tjänster som i enlighet med
avsedd användning är säkra,
b) visa att man uppfyller tillämpliga lagstadgade och myndighetsrelaterade krav på livsmedelssäkerhet,
c) bedöma och utvärdera krav från kunder som rör livsmedelssäkerhet och som man ömsesidigt
kommit överens om samt visa att man uppfyller dem,
d) kommunicera livsmedelssäkerhetsfrågor på ett effektivt sätt med intressenter i livsmedelskedjan,
e) säkerställa att organisationen följer sin fastställda policy för livsmedelssäkerhet,
f) visa berörda intressenter att man uppfyller kraven,
g) söka certifiering eller registrering av sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet genom en extern
organisation, eller utföra en egen bedömning av eller egen deklaration om överensstämmelse
gentemot detta dokument.
Samtliga krav i detta dokument är allmänna krav som är avsedda att kunna tillämpas på alla
organisationer i livsmedelskedjan, oavsett storlek och komplexitet. Organisationer som är direkt eller
indirekt involverade i ett eller flera led i livsmedelskedjan inkluderar, men begränsas inte till, foder- och
djurmattillverkare, de som arbetar med insamling av vilda växter, fiske eller jakt, lantbrukare, tillverkare
av ingredienser, livsmedelstillverkare, detaljhandlare, leverantörer av livsmedelstjänster,
cateringtjänster, organisationer som tillhandahåller rengörings- och städtjänster, transportörer,
lagerhållare och leverantörer av distributionstjänster, leverantörer av utrustning, rengörings- och
desinfektionsmedel, förpackningsmaterial och övriga material avsedda för kontakt med livsmedel.
Detta dokument gör det möjligt för alla organisationer, inklusive mindre och/eller mindre utvecklade
organisationer (t.ex. mindre lantbruk, småskaliga förpacknings- och distributionsföretag, mindre
detaljhandlare eller mindre matförsäljningsställen), att tillämpa externt framtagna delar i sitt
ledningssystem för livsmedelssäkerhet.
Interna och/eller externa resurser kan användas för att uppfylla kraven i detta dokument.This document specifies requirements for a food safety management system (FSMS) to enable an organization that is directly or indirectly involved in the food chain:
a) to plan, implement, operate, maintain and update a FSMS providing products and services that are safe, in accordance with their intended use;
b) to demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirements;
c) to evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirements and to demonstrate conformity with them;
d) to effectively communicate food safety issues to interested parties within the food chain;
e) to ensure that the organization conforms to its stated food safety policy;
f) to demonstrate conformity to relevant interested parties;
g) to seek certification or registration of its FSMS by an external organization, or make a self-assessment or self-declaration of conformity to this document.
All requirements of this document are generic and are intended to be applicable to all organizations in the food chain, regardless of size and complexity. Organizations that are directly or indirectly involved include, but are not limited to, feed producers, animal food producers, harvesters of wild plants and animals, farmers, producers of ingredients, food manufacturers, retailers, and organizations providing food services, catering services, cleaning and sanitation services, transportation, storage and distribution services, suppliers of equipment, cleaning and disinfectants, packaging materials and other food contact materials.
This document allows any organization, including small and/or less developed organizations (e.g. a small farm, a small packer-distributor, a small retail or food service outlet) to implement externally-developed elements in their FSMS.
Internal and/or external resources can be used to meet the requirements of this document.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för livsmedelsssäkerhet (04.090) Livsmedelstekniska processer (67.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22000:2019

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar inom livsmedelskedjan (ISO 22000:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för livsmedelssäkerhet, SIS/TK 435/AG 01

Internationell titel: Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)

Artikelnummer: STD-80009286

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-11

Antal sidor: 100

Ersätter: SS-EN ISO 22000:2005