Nyhet · 2017-06-09

"Nu kan vi jobba mer strategiskt"

När MFD, Myndigheten för delaktighet, behövde hjälp med att kartlägga standarder inom sitt verksamhetsområde vände de sig till SIS.

– Det är viktigt att få överblick över utbudet. Standarder är ett värdefullt verktyg för oss, säger Hans von Axelson, utredare på MFD.

Myndigheten för delaktighet ska, på regeringens uppdrag, verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället. Grundbulten är att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

– Här är standarder och standardisering viktiga delar för att identifiera, förankra och utveckla krav på tillgänglighet och användbarhet. De kan bland annat användas vid offentliga upphandlingar, framhåller Hans von Axelson.

Ytterst grundas MFD:s arbete på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – en konvention som ratificerades av EU och Sverige år 2007.

– I praktiken skär tillgänglighetsfrågorna rakt igenom alla branscher och samhällssektorer, och mänskliga rättigheter kan kopplas till vida begrepp som bland annat socialt ansvarstagande och hållbar utveckling, påpekar Hans von Axelson.

Att ha kännedom om alla de standarder som kan vara till nytta i MFD:s verksamhet är med andra ord en tuff uppgift. Det var skälet till att myndigheten nyligen vände sig till SIS experter för att få hjälp med en kartläggning.

– Ett arbete av det här slaget kan vi inte göra på egen hand. Vi behövde tillgång till rätt databaser, förklarar Hans von Axelson.

Hur gick arbetet till?
– Vi inledde en process tillsammans med SIS där vi först kom överens om vilken metodik vi skulle använda och vilka indelningar vi skulle göra. Standarder finns ju både i form av vägledningar, rekommendationer och krav. I vårt fall hittade vi ett 50-tal kravstandarder som var intressanta för oss, och ett hundratal tillhörande dokument. Materialet spände över bland annat bygg-, miljö- och transportområdet.

Hur går ni vidare nu?
– Samarbetet med SIS var en startpunkt för oss. Nästa uppgift blir hur vi bäst ska förpacka resultatet. Vi behöver hitta lösningar där vi kan samspela med olika intressenter, både inom den offentliga sektorn, näringslivet, akademierna och civilsamhället. Ett av MFD:s uppdrag är att sprida kunskap, och för att vi ska få ett bra genomslag behövs det god förankring i alla dessa grupper.

Vad var den största vinsten med att anlita SIS experter?
– När vi får ökade kunskaper om vilka standarder som har kopplingar till tillgänglighet och delaktighet kan vi jobba på ett mer effektivt och strategiskt sätt. Vi kan dra nytta av det material som redan finns, och kan utifrån det satsa på GAP-analyser som tar oss vidare i vårt fortsatta arbete.


Text: Lena Lidberg


Fakta MFD

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en sammanslagning av före detta Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

Myndigheten arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv som innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

MFD deltar i nationell och internationell standardisering för att kunna följa, påverka, samla in och sprida kunskap. Myndigheten har bland annat ordförandeskapet i SIS/TK 536, Samordningsgrupp för tillgänglighet.

Standardiseringsarbetet på området bidrar till att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar så att de kan användas av alla.

Mer information: mfd.se och sis.se