Nyhet · 2019-02-21

Strategiskt grepp om tillgångar

Det svenska vatten- och avloppsnätet står inför stora utmaningar. För att göra rätt prioriteringar och vara trovärdig i sitt arbete har vatten och avfallsbolaget i Umeå, Vakin, valt att satsa på ISO 55000-serien med målet att certifiera sig.

Text: Anna Nyström


I Umeå, liksom på många andra håll i Sverige, börjar vattenledningsnätet och VA-anläggningarna vara ålderstigna. För att säkerställa försörjningen och reningen av vatten behöver stora investeringar göras i renovering, underhåll och ny teknik. Men enbart ekonomiska medel räcker inte för att klara utmaningen. Enligt Vakins vd Tomas Blomqvist måste de också hitta sätt att leda och styra organisationen så att de blir trovärdiga i sitt arbete.

– Vi behöver hantera risker, planera med långsiktighet och ha ett transparent beslutsfattande för att se till att vi jobbar på rätt sätt. Vi tror att ISO 55000-serien är ett starkt verktyg för att hantera denna gigantiska utmaning som vi står inför, säger han.

Koordinera och optimera

ISO 55000 är ett ledningssystem för strategisk tillgångsförvaltning. Standarden har en bred syn på begreppet tillgång – det kan vara allt från fysiska tillgångar till kompetens och information. Syftet med standarderna i den här serien är att hitta metoder och arbetssätt för att koordinera och optimera sitt arbete utifrån de tillgångar man har.
Tomas Blomqvist konstaterar att standarden har en tydlig metodik som gör att det blir lättare att synliggöra värden och prioritera utifrån de risker och möjligheter man identifierar. En styrka är att organisationen får en gemensam syn på arbetet, vilket är viktigt i kommunikationen både internt och externt. Nyligen fick Vakin klartecken från Umeå kommun att höja taxan med 100 procent de kommande tio åren. Här blir det också viktigt att kunna visa att pengarna används på ett genomtänkt sätt.

– Det handlar om vår trovärdighet, vi måste kunna verifiera att vi jobbar på ett effektivt sätt och att vi använder medborgarnas pengar på rätt sätt, poängterar han.

Tydligt mål att samlas kring

Vakin är än så länge i början på sin resa. I februari samlades alla chefer tillsammans med chefer för Umeå Energi och MIVA, som är VA-bolaget i Örnsköldsvik, för att lära sig mer om standarden och fördjupa sig i de möjligheter som standarden ger. Tomas Blomqvist ser många fördelar med att nätverka och utbyta erfarenheter med andra som är intresserade av standarden, och han är övertygad om att ISO 55000 är rätt väg att gå.

Ledningen för Vakin tog därför nyligen ett strategiskt beslut att satsa på ISO 55000-serien med målet att även kunna bli certifierade. I och med att Vakin tidigare certifierat sig för både ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt anslutit sig till ISO 26000 känner sig Tomas Blomqvist trygg med att organisationen klarar det arbetet. Dessutom ser han flera fördelar med en certifiering.

– Det är en viktig signal till organisationen om att detta är ett prioriterat arbete och det blir ett tydligt mål att samlas kring. Dessutom är det enormt värdefullt med de externa revisionerna.


"Vi måste kunna verifiera att vi jobbar på ett effektivt sätt och att vi använder medborgarnas pengar på rätt sätt."

Tomas Blomqvist, vd Vakin

Om ISO 55000-serien

ISO 55000 är ett ledningssystem för strategisk tillgångsförvaltning som riktar sig till både små och stora företag, i första hand till verksamheter med många fysiska tillgångar.

ISO 55000-serien består av tre delar.

Standarden innehåller metoder och verktyg för att värdera och förvalta värden och tillgångar på ett effektivt sätt. Styrkan med standarden är att den har värdeskapande i fokus och tar ett strategiskt grepp om verksamheten där olika områden i verksamheten kopplas ihop. I höstas kom en uppdaterad version av ISO 55002 och den svenska översättningen av vägledningen beräknas vara klar tills början av sommaren.

Ta reda på mer om arbetet i SIS/TK 552, Asset management

Kommittén arbetar med att ta fram flera internationella standarder för vägledning inom strategisk omvårdnad av tillgångar.

Just nu är arbetet med en certifieringsordning som ska möjliggöra för certifieringsorgan att bli ackrediterade för certifiering mot ISO 55001 aktuell. Denna beräknas bli klar under 2019.