Standard Svensk standard · SS-EN 60204-1

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60204-1

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 268 SEK
standard ikon pdf

PDF

Några nyheter i nya SS-EN 60204-1

  • Nya fordringar för tillämpningar med varvtalsstyrda motorer, särskilt beträffande olika typer av stopp.
  • I avsnittet om styrfunktioner behandlas nu också säkerhet när styrningen sker trådlöst, till exempel hur man säkerställer funktionen även om den trådlösa kommunikationen felar och hur byte av styrdon kan ske.
  • Nytt är också att kortslutningsströmmens märkvärde ska bestämmas för elutrustningen. Det kan ske genom beräkning eller genom provning.
  • Avsnitten om överströmsskydd och automatisk frånkoppling har också utökats och anpassats till motsvarande avsnitt i elinstallationsreglerna, SS 436 40 00.

Också fordringarna på potentialutjämning har reviderats, både vad gäller skyddsutjämning och funktionsutjämning.

Ny bilaga med information om hur man kan minska påverkan från elektromagnetiska störningar, något som blivit allt viktigare när maskinerna innehåller mer och mer elektronik.

En annan ny bilaga visar vilka standarder som kan användas som underlag för den nödvändiga dokumentationen av utrustningen.

 

Denna del av IEC 60204 behandlar användning av elektrisk, elektronisk och programmerbar elektronisk

utrustning och system som tillhör maskiner. Den behandlar inte maskiner som är handhållna under arbete,

däremot behandlar den en grupp maskiner som arbetar tillsammans på ett samordnat sätt.

ANM 1 – Denna del av IEC 60204 är en tillämpningsstandard och är inte avsedd att begränsa eller förhindra teknisk utveckling.

ANM 2 – I denna standard avser termen elektrisk både elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska begrepp (dvs med

elutrustning menas både elektrisk, elektronisk och programmerbar elektronisk utrustning).

ANM 3 – I denna standard avser termen person vilken individ som helst samt de personer som av användaren eller dennes ombud

utsetts och instruerats i användandet och skötseln av maskinen i fråga.

Den utrustning som standarden omfattar börjar i den punkt där elförsörjningen ansluts till maskinens

elutrustning (se avsnitt 5.1).

ANM 4 – Fordringarna på matningens elinstallation framgår av IEC 60364-serien.

Sv ANM – Fordringarna på matningens elinstallation enligt IEC 60364-serien motsvaras i Sverige av SS 436 40 00 Elinstallationer

för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning ”Elinstallationsreglerna”.

Denna del av IEC 60204 gäller elektrisk utrustning eller delar av den elektriska utrustningen med nominell

matningsspänning som inte överskrider 1000 V växelspänning (AC) eller inte överskrider 1500 V

likspänning (DC) och med nominell frekvens som inte överstiger 200 Hz.

ANM 5 – Information för elutrustningar eller delar av elutrustningar som matas av högre spänningar ges i IEC 60204-11.

Denna del av IEC 60204 behandlar inte alla de fordringar (till exempel skydd, förregling eller styrning)

som behövs eller fordras i andra standarder eller föreskrifter i avsikt att skydda personer från andra risker

än elektriska. Varje slag av maskin har sina unika fordringar som ska uppfyllas för att tillräcklig säkerhet

ska uppnås.

Denna del av IEC 60204 omfattar särskilt, men är inte begränsad till, maskiners elutrustning enligt

definition 3.1.40.

ANM 6 – Bilaga C ger en lista med exempel på maskiner vilkas elutrustning kan omfattas av denna standard.

Denna del av IEC 60204 specificerar inte ytterligare och särskilda fordringar som kan gälla för maskiners

elektriska utrustning, till exempel för sådana som:

– är avsedda att användas utomhus (t ex utanför byggnader eller andra skyddande konstruktioner)

– använder, omvandlar eller producerar explosionsfarliga ämnen (t ex färg eller sågspån)

– är avsedda att användas i explosionsfarlig och/eller lättantändlig atmosfär

– medför speciella risker vid framställning eller användning av vissa material

– är avsedda att användas i gruvor

– är symaskiner eller är enheter och system för sömnad (som omfattas av IEC 60204-31)

– är maskiner för lyftning (som omfattas av IEC 60204-32)

– tillverkar halvledarkomponenter (som omfattas av IEC 60204-33)

Kraftkretsar där elektrisk energi direkt används som verktyg är undantagna från denna del av IEC 60204.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Elutrustning för maskiner (14.030) Allmänt Elektroteknik (29.020) Elinstallatörer El (29.021)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60204-1

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 268 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-80008582

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-12-12

Antal sidor: 274

Ersätter: SS-EN 60204-1 C 1 , SS-EN 60204-1 , SS-EN 60204-1 A 1