Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2018

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2018

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 50001:2018, fastställer krav för hur man i en organisation planerar för, inför, underhåller och förbättrar ett energiledningssystem. Ett sådant system syftar till att hjälpa organisationen att arbeta systematiskt och långsiktigt för att ständigt förbättra sin energiprestanda, dvs. sin energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.

Standarden behandlar faktorer som inverkar på organisationens energiprestanda och som aktivt kan övervakas och påverkas. Exempel på sådana faktorer är:

  • konstruktion och utformning
  • mätning
  • dokumentation och rapportering
  • rutiner vid upphandling av t.ex. utrustning, system, processer och personal.

Standarden anger inte energirelaterade nyckeltal, utan organisationen väljer själv ut lämpliga sådana. Den kan tillämpas på organisationer av alla typer och storlekar, oberoende av geografiska, kulturella och sociala förhållanden.

Till skillnad från miljöledningssystemet ISO 14001, fastställs i den här standarden ett särskilt krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning. Detta krav är även fastställt i Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, som bygger på EU:s direktiv om energieffektivitet (2012/27/EU).

Fördelar med att använda standarden

En certifiering mot standard SS-EN ISO 50001 är ett kvitto på att din organisation svarar upp mot både svenska, europeiska och internationella krav på området. Standarden är dessutom ett verktyg som skapar utmärkta förutsättningar för dig att

  • styra och förvalta organisationens energiledningsarbete
  • effektivisera energianvändningen
  • sänka energikostnaderna
  • minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.
Omfattning
I detta dokument anges kraven för att upprätta, införa, underhålla och förbättra ett energiledningssystem. Syftet
är att hjälpa en organisation att tillämpa ett systematiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma ständig förbättring
av energiprestanda och energiledningssystemet.
Detta dokument:
a) kan tillämpas av alla organisationer, oavsett typ, storlek, komplexitet, geografisk placering samt
organisationskultur och oavsett vilka produkter och tjänster som organisationen tillhandahåller
b) kan tillämpas på de aktiviteter som påverkar energiprestandan som organisationen styr över.
c) kan tillämpas oberoende av energimängd, energianvändning eller vilka energislag som används
d) kräver att ständig förbättring av energiprestandan påvisas, men anger inte vilken grad av förbättring av
energiprestandan som måste uppnås
e) kan användas på egen hand alternativt samordnas eller integreras med andra ledningssystem.
Bilaga A innehåller informativ vägledning för användningen av detta dokument. Bilaga B innehåller en
jämförelse av denna utgåva och föregående utgåva, SS-EN ISO 50001:2011.


This document specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system (EnMS). The intended outcome is to enable an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance and the EnMS.
This document:
a) is applicable to any organization regardless of its type, size, complexity, geographical location, organizational culture or the products and services it provides;
b) is applicable to activities affecting energy performance that are managed and controlled by the organization;
c) is applicable irrespective of the quantity, use, or types of energy consumed;
d) requires demonstration of continual energy performance improvement, but does not define levels of energy performance improvement to be achieved;
e) can be used independently, or be aligned or integrated with other management systems.
Annex A provides guidance for the use of this document. Annex B provides a comparison of this edition with the previous edition.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Energiledningssystem (04.010) Ledningssystem för miljö (04.100) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2018

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)

Artikelnummer: STD-80008584

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-12

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN ISO 50001:2011