Övergångstid vid införande av nya utgåvor av svensk standard

Vid implementering av nya utgåvor av Europastandarder finns det ibland behov av att den tidigare utgåvan och den nya utgåvan ska gälla parallellt under en övergångstid.

I normala fall har Svenska institutet för standarder, SIS, som medlem i den Europeiska standardiseringsorganisationen, CEN, sex månader på sig att fastställa en Europastandard som svensk nationell standard och att upphäva tidigare utgåva eller eventuell nationell standard i strid med Europastandarden.

Ansvarig teknisk kommitté inom CEN kan emellertid besluta om förlängd implementationsperiod för Europastandarder, i upp till tre år. Det innebär att den tidigare utgåvan gäller parallellt med den nya under denna period. Denna möjlighet används oftast för harmoniserade standarer, som är avsedda att stödja EU-direktiv eller -förordning.

SIS kan inte föreskriva vilken utgåva som ska användas ute på marknaden, dvs. om någon väljer att tillämpa en upphävd utgåva så har SIS ingen åsikt om detta. Frågor om vilken utgåva som ska tillämpas bör ställas till berörd myndighet eller, i en kontraktssituation, beställaren.

När en standard som är avsedd att bli harmoniserad har fastställts av CEN är det Europeiska Kommissionens ansvar att granska att den uppfyller EU-lagstiftning (direktiv eller förordning). Om kraven uppfylls listas standarden i den Europeiska kommissionens officiella tidning (OJEU). Om inte kraven uppfylls får berörd teknisk kommitté i CEN meddelande om varför. När standarden är listad i tidningen är den harmoniserad och CE-märkning mot standarden är möjligt.

SIS tillhandahåller båda utgåvorna 

SIS tillhandahåller både gällande och upphävda standarder. På SIS webbplats framgår vilken utgåva som gäller som svensk standard i enlighet med CENs regelverk.