Överlåtelse av upphovsrätt till Svenska institutet för standarder

För att Svenska institutet för standarder ska kunna göra standarder tillgängliga för allmänheten och fullgöra sitt åtagande gentemot ISO och CEN måste experter som deltar i standardiseringsarbete kostnadsfritt och tillsvidare överlåta upphovsrätten till SIS. Detta är en förutsättning för att få vara med i standardiseringsarbetet inom SIS.

En standard är att betrakta som ett s.k. kollektivt upphovsrättsligt verk. Upphovsrätten till ett sådant verk tillhör ursprungligen alltid de fysiska personer, författarna, som skapat verket d.v.s. de experter/projektdeltagare som är med och utarbetar standarden.

För att SIS ska kunna sälja standarder måste deltagarna i kommittén ge SIS (eller andra samarbetsorganisationer) en exklusiv rätt att utnyttja de s.k. ekonomiska rättigheterna till det upphovsrättsliga verket. Överlåtelsen omfattar en rätt för SIS att själv eller genom vidareöverlåtelse eller licens till annan, till exempel annat bolag inom SIS koncernen eller andra samarbetsorganisationer såsom Comité Européen de Normalisation (CEN) eller International Organization for Standardization (ISO), förfoga över hela eller delar av verket .

För ytterligare information om upphovsrätt är du välkommen att kontakta SIS på telefon 08-555 523 10.