Delta i standardisering som intresseorganisation

Standarder har en stor inverkan på samhället och bidrar till att göra vår vardag säkrare. I Europa används standarder som stöd för att efterleva lagar och policy. Civilsamhällets engagemang i standardutveckling är viktigt för att få med användarens perspektiv.

För att underlätta för intresseorganisationer att delta i standardutveckling, och få ut så mycket som möjligt av sitt engagemang, erbjuds kostnadsfria onlinebaserade utbildningar. Utbildningarna har tagits fram av de organisationer på nationell och europeisk nivå som har i uppgift att stötta civilsamhällets deltagande. 

På nationell nivå är det Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet. På europeisk nivå är det ANEC, Europeiska konsumentstämman i standardisering, ECOS, Europeiska miljömedborgarorganisationen i standardisering och ETUC, Europeiska fackförbundet.

Läs mer om SKA-rådetANEC, ECOS och ETUC  på deras respektive hemsidor. 

Här nedan hittar du kort information och länkar till utbildningarna.

Bli användarrepresentant!

Webbutbildningen "Bli användarrepresentant!" vänder sig till dig som vill veta hur det går till att jobba med standardisering.

Tanken är att utbildningen ska fungera som introduktion till standardisering för användarrepresentanter från ideella organisationer - exempelvis från funktionshinderrörelsen, konsument- eller miljöorganisationer.

Utbildningen har tagits fram av Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner, som finansierats av Arvsfonden. Du hittar utbildningen på SKA-rådets hemsida.

Se SKA-rådets utbildningar

Standarder och standardisering (engelska)

Denna interaktiva webbutbildning ger en tydlig och enkel introduktion till standarder och standardiseringsprocessen i på nationell, europeisk och global nivå.

De olika kursmomenten guidar dig igenom vad en standard är, hur de utvecklas och deras viktiga roll för att skydda konsumenter, arbetstagare och miljö. Den visar också på vikten av att civilsamhället engagerar sig i standardisering för att förbättra, stärka och ge legitimitet åt standardiseringssystemet. 

ANEC, ECOS och ETUC har tillsammans med CEN-CENELEC utvecklat utbildningen. 

Utbildningen finns på www.standards4all.eu