Bygghandlingar 90

Bygghandlingar 90 är en serie på åtta handböcker som beskriver hur olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns rekommendationer. Gemensamma spelregler är en förutsättning för att lyckas med ett byggprojekt.

Den 20 januari 2022 lanserades SIS Bygghandlingar, en uppdatering av Bygghandlingar 90. För mer information om tjänsten, se följande sida: 

SIS Bygghandlingar >> 

Del 1-3 behandlar formerna för redovisning och måttsättning av byggprojekt. De övriga delarna går mer specifikt in på redovisningsformer för hus, anläggning, ombyggnad, installationer och digitala leveranser. I del 4 hus och del 6 ombyggnad hänvisas till olika ritningar som kostnadsfritt kan laddas ner från denna webbplats.

Vilka är handböckerna >>
Ladda ner ritningar >>
Påverka dina byggstandarder >>

Bild på ritning

Handböckerna

Bygghandlingar 90-1 - Redovisningsformer >>
Handboken behandlar formerna för redovisning av byggprojekt. De stora informationsmängder som hanteras i bygghandlingsskedet gör systematisering nödvändig.

Bygghandlingar 90-2 - Redovisningsteknik >>
Handboken behandlar de detaljer och delar med vilka ritningar och texthandlingar byggs upp och hur symboler och beteckningar ska tolkas.

Bygghandlingar 90-3 - Redovisning av mått >>
Mått ligger till grund för tillverkning, utsättning, montering och kontroll. Grundläggande förutsättning för måttsättning på ritning är byggmätning samt mätnoggranhet och byggtoleranser. Boken behandlar alla dessa delar.

Bygghandlingar 90-4 - Redovisning av hus >>
Del 4 ger även anvisningar om innehåll och utförande av handlingar som utförs enligt de olika bestämningsgraderna, allmän kravbestämning, typbestämning och detaljbestämning.

Bygghandlingar 90-5 - Redovisning av installationer >>
Denna del behandlar redovisning av vvs- och elinstallationer. Utgåva 2 speglar utvecklingen på installationsområdet. Antalet system har utökats för att täcka in alla som är vanligt förekommande. Utgåvan behandlar även beskrivningar - viktiga dokument som kompletterar redovisningen i ritningar. Boken har också anpassats till användningen av IT och BIM.

Bygghandlingar 90-6 - Redovisning av ombyggnad >>
Del 6 är ett komplement till del 4 om redovisning av hus och kan användas som en exempelsamling anpassad efter ombyggnadsprojektets förutsättningar. 

Bygghandlingar 90-7 - Redovisning av anläggning >>
Denna nya utgåva av Bygghandlingar 90 del 7 är en anpassning till utvecklingen inom området sedan förra utgåvan som kom 1996. Framför allt gäller detta hanteringen av digital information, som i allt högre grad används genom hela byggprocessen.

Bygghandlingar 90-8 - Digitala leveranser för bygg och förvaltning >>
Avsikten med del 8 är att komplettera den beskrivning av redovisningsformer och redovisningssätt som behandlas i delarna 1-7 med den underliggande hanteringen av data, för att underlätta ett obrutet informationsflöde mellan olika skeden och mellan olika aktörer, från projektör till slutanvändare. Målgruppen för denna del betydligt utvidgad, till alla atörer som står som producenter respektive beställare av information.

Ladda ner ritningar

I bygghandlingar 90 del 4 och 6 hänvisas till ritningar. Här kan du ladda ner dem kostnadsfritt genom att klicka på kapiteldelen, öppna PDF och sedan "spara som".

Del 4 redovisning av hus

kap 10.11 Planritningar: 10.11a 10.11b

kap 10.12 Sektioner och vyer: 10.12a 10.12b

Kap 10.2 Samordningsritningar: 10.2a 10.2b

Kap 11.2 Takplan: 11.2a

Kap 11.4 Glastak: 11.4a 11.4b

Kap 12.2 Redovisningssätt: 12.2b 12.2c

Kap 12.3 Beklädnadsskikt: 12.31a 12.32a

Kap 12.4 Fasadelement: 12.4a 12.4b 12.4c

Kap 12.52 Förteckningsritning, fönster Fönster , förteckningsritning: 12.52a

Kap 12.63 Detaljbestämning, portar Portar, detaljbestämning: 12.63a

Kap 13.23 Innervägar, detaljbestämning: 13.23b 13.23c 13.23d

Kap 13.33 Undertak, detaljbestämning: 13.33a

Kap 13.42 Dörrar, förteckningsritning: 13.42a 13.42b

Kap 14.1 Golv, invändiga ytskikt: 14.1a 14.1b 14.1c

Kap 15.24 Balkonger, uppställningsritningar: 15.24a

Kap 15.33 Skärmtak, detaljbestämning: 15.33a

Kap 15.14 Trappor, uppställningsritningar: 15.141a 15.141b 15.142a 15.142b

Kap 16.11 Skåpinredningar, typbestämning: 16.11a

Kap 16.22 Hygienrum, typbestämning: 16.22a

Kap 16.33 Hissar inredning, typbestämning: 16.33a

Kap 17.1 Byggnadsarea: 17.1a

Kap 17.2 Byggnads brandgränser: 17.2a

Del 6 – redovisning av ombyggnad

Kap 1 Förundersökningar: 1.311 1.312 1.313

Kap 2 Ritningsymboler: 2.111 2.112 2.113

Kap 3.11 Orienteringsritningar: 3.111 3.112 3.113

Kap 3.12 Rivningsritningar: 3.121 3.122 3.123 3.124 3.125 3.126 3.127

Kap 3.13 Planritningar: 3.131

Kap 3.14 Sektioner och vyer: 3.141

Kap 3.15 Samordningsritning: 3.151 3.151a 3.151b

Kap 3.16 Inre rumsbildande delar: 3.161 3.162 3.163

Kap 3.17 Konstruktionsritningar: 3.171 3.172 3.173

Kap 3.18 VVS ritningar: 3.181 3.182

Kap 3.19 El ritningar: 3.191 3.192

Kap 3.20 Relationshandlingar: 3.201

Kap 4.12 Rumsbeskrivningar: 4.121 4.122 4.123 4.124

Vill du vara med och påverka dina byggstandarder?

SIS kommittéarbete ger dig möjlighet att:

  • påverka kommande standarder och driva förändring inom din bransch 
  • ingå i ett nationellt/internationellt nätverk med expertis inom ditt område 
  • vid internationella möten representera Sverige och samtidigt knyta värdefulla kontakter 
  • företräda svenska organisationers intressen på europeisk (CEN) och global (ISO) nivå 
  • tidigt ta del av kommande krav och standarder 
  • få tillgång till referensmaterial som används vid standardiseringsarbete.

Kontakta kundtjänst

Hittar du inte det du söker eller har du en fråga? Kontakta vår kundtjänst.

08 - 555 523 10
kundservice@sis.se

Kommitté för byggdokumentation

SIS har i mer än två decennier, genom aktiva experter i standardiseringsarbetet, lett det internationella arbetet med att skapa gemensamma regler för byggdokumentation.

Arbetet med standarder och handböcker för bygg- och förvaltningsdokumentation pågår i SIS/TK 269.

Böcker och verktyg

Arbetar du med standarder inom bygg och anläggning?

SIS erbjuder en rad böcker och verktyg som underlättar för ditt arbete med att tillämpa standarder.